Efektywność energetyczna i emisja zanieczyszczeń

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna definiowana jest jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości energii zużytej przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Zwiększanie efektywności energetycznej ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do realizacji danego procesu np. technologii przemysłowej, wytwarzania ciepła, ogrzewania budynku, transportu itp. Działanie to może polegać na optymalizacji zużycia ciepła poprzez stosowanie automatyki, wykorzystanie ciepła odpadowego, poprawę izolacyjności urządzeń i innych elementów energetycznych, zmniejszanie energochłonności przemysłu, zwiększenie sprawności spalania paliw, w tym stosowanie produkcji ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną. Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Efektywny system ciepłowniczy, a…

... Rozporządzenie Komisji Europejskiej:

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 w art. 2 pkt 124 definiuje efektywny system ciepłowniczy jako system, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych (OZE), lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła. Wymagania takie spełnia zaledwie kilkanaście procent systemów ciepłowniczych w Polsce, w tym elbląski system ciepłowniczy.

… dofinansowania na modernizację m.s.c. z Unii Europejskiej:

Zwiększanie efektywności energetycznej możliwe jest również poprzez pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.). Część środków alokowanych w programach operacyjnych wspierających działania prorozwojowe w sektorze energetycznym przewiduje udzielanie pomocy wyłącznie efektywnym systemom ciepłowniczym, co EPEC aktywnie wykorzystuje.

… wymagania dotyczące oceny charakterystyki energetycznej budynku:

Ponadto efektywny system ciepłowniczy jest niezwykle pomocny przy ocenie charakterystyki energetycznej budynku, gdyż pomaga spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymagania energetyczne. A zatem taki sposób zasilania budynku w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej powinien być podstawowo brany pod uwagę (i realizowany) w miejscach, gdzie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do m.s.c.

 

Struktura paliw i produkcji ciepła w źródłach zasilających miejską sieć ciepłowniczą w Elblągu w 2018 r. była następująca:

Źródło ciepła

Technologia wytwarzania

Produkcja ciepła

Produkcja
w ujęciu procentowym

[GJ]

[%]

I. ENERGA Kogeneracja

1) w kogeneracji i oze, w tym:

1 373 041,10

77,74%

 

kogeneracja z oze

47 460,80

2,69%

 

kogeneracja z węgla

1 325 580,30

75,06%

 

2) poza kogeneracją, węgiel

138 858,90

7,86%

Razem EKO

 

1 511 900,00

85,60%

II. Ciepłownia Dojazdowa

poza kogeneracją, węgiel

254 236,00

-

Razem EPEC

 

254 236,00

14,40%

Ogółem produkcja ciepła

 

1 766 136,00

100,00%

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w 2018 r. emisja zanieczyszczeń ze źródeł, zasilających miejską sieć ciepłowniczą w Elblągu, wyniosła:

Źródło ciepła

Właściciel źródła

Rodzaj zanieczyszczenia

CO2

SO2

NOx

pył ogółem

[Mg]

elektrociepłownia

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

166 965

636

283

46

ciepłownia Dojazdowa

EPEC Sp. z o.o.

29 948

71,7

54,4

7,4

 

Wskaźniki efektywności energetycznej[1]
dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Elblągu, której operatorem jest EPEC Sp. z o.o.,
a zasilanej z elektrociepłowni, należącej do ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
oraz kotłowni własnej przy ul. Dojazdowej.
Dane za 2018 r.

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH = 77,74 %

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

wP,c = 0,785

 


[1] obliczono zgodnie z pkt. 1.1. i 1.3. Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z 05.10.2017 r. ws. szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912).


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016