ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg nieograniczony na zakup usług środkami transportowymi do przewozu osób i rzeczy wraz z kierowcą oraz sprzętem budowlanym z obsługą operatorską na lata 2017-2018.

ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
82-300 Elbląg ul. Fabryczna 3

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:

Zakup usług środkami transportowymi do przewozu osób i rzeczy wraz z kierowcą oraz sprzętem budowlanym z obsługą operatorską na lata 2017-2018.

NUMER
POSTĘPOWANIA:

5/2016

PODSTAWA
PRAWNA:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na podstawie wewnętrznej procedury EPEC Sp. z o.o. ZP-01 „Zakupy wyrobów i usług” oraz zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami (podstawa prawna: art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1).

TERMIN
REALIZACJI:

Umowy z Wykonawcami zostaną zawarte od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2018r.

KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY:

Najniższa cena oferty (brutto). W prowadzonym postępowaniu zostanie zawartych kilka umów na dostawę usług opisanych w przedmiocie zamówienia. Umowy będą realizowane w kolejności z Dostawcami, którzy podadzą najniższą cenę ofertową na zakup usług poszczególnymi środkami transportowymi do przewozu osób i rzeczy wraz z kieorwcą oraz sprzętem budowlanym z obsługą operatorską.

OFERTY
WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

OFERTY
CZĘŚCIOWE:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze jednostki transportowe lub sprzętowe.

WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN
ZWIĄZANIA
OFERTĄ:

30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

SPECYFIKACJA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej
http://www.epec.pl/82-strona,przetarg-na-uslugi-transportowe-2017-2018.html

WARUNKI
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  5. Zaakceptują warunki realizacji zamówienia określone
    w specyfikacji, w tym wzór umowy.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

OSOBA
UPRAWNIONA
DO KONTAKTÓW:

Tomasz Sobiecki – tel.: (55) 61-13-352, w godz. 7:00 - 15:00
fax: (55) 611-33-95
adres e-mail Zamawiającego: tsobiecki@epec.elblag.pl

MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA ORAZ
OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (III piętro) do dnia 14.10.2016 roku do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 113 (I piętro).

DATA OGŁOSZENIA:

01.10.2016r.

Materiały do pobrania:


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016