ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług geodezyjnych w latach 2017-2019”.

ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
82-300 Elbląg ul. Fabryczna 3

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:

Wybór Wykonawcy na: „Świadczenie usług geodezyjnych w latach 2017-2019”.

NUMER
POSTĘPOWANIA:

6/2016

PODSTAWA
PRAWNA:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na podstawie wewnętrznej procedury EPEC Sp. z o.o. ZP-01 „Zakupy wyrobów i usług” oraz zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami (podstawa prawna: art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1).

TERMIN
REALIZACJI:

styczeń 2017r. – grudzień 2019r.

KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY:

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena. Wygrywa oferta w przeliczeniu na dowolnie wybrane przez Komisję Przetargową zadanie sieciowe obejmujące wszystkie składniki zawarte w Formularzu Ofertowym.

OFERTY
WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

OFERTY
CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN
ZWIĄZANIA
OFERTĄ:

30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

SPECYFIKACJA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej
http://www.epec.pl/81-strona,przetarg-na-uslugi-geodezyjne-2017-2019.html

WARUNKI
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  5. Zaakceptują warunki realizacji zamówienia określone
    w specyfikacji, w tym wzór umowy.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

OSOBA
UPRAWNIONA
DO KONTAKTÓW:

Lidia Walter – tel.: (55) 611-33-369, w godz. 8:00 - 14:00
fax: (55) 611-33-95
adres e-mail Zamawiającego: lwalter@epec.elblag.pl

MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA ORAZ
OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (III piętro) do dnia 11.10.2016 roku do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 113 (I piętro).

DATA OGŁOSZENIA:

29.09.2016r.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016