Pytania odbiorców

Zadaj pytanie

Pytanie o ustawianie temperatury regulatorów pogodowych w węzłach cieplnych

"Proszę o informacje, na jakiej podstawie prawnej lub kto podejmuje decyzje o wysokości temperatury na regulatorach pogodowych w węzłach ciepłowniczych i czy takie regulatory znajdują sie w każdym węźle poszczególnego budynków, czy tylko w węźle głównym dla kilku (lub więcej) budynków?"

1. Podstawa prawna: § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92).
Treść „§ 30. Urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów powinny być przez cały czas gotowe do rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła, a strony umowy sprzedaży ciepła lub  umowy kompleksowej określą graniczne wartości temperatury, przy której następuje samoczynne włączenie się lub wyłączenie tych urządzeń”.

2. Wartość temperatury granicznej jest wprowadzana do regulatora pogodowego na podstawie pisemnego wniosku Odbiorcy lub Odbiorców ciepła. W przypadku gdy węzeł cieplny zasila więcej niż jednego Odbiorcę (umowa grupowa), konkretna temperatura graniczna lub zmiana jej wartości jest wprowadzana po akceptacji zmiany przez wszystkie strony umowy grupowej.

Wszystkie węzły będące własnością Spółki EPEC wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła – regulator pogodowy. Dotyczy to zarówno węzłów cieplnych indywidualnych jak i grupowych (zasilających więcej niż jeden obiekt cieplny).

Pytanie o możliwość podłączenia budynku przy ulicy ul. Kościuszki

"Mieszkam w budynku 10-mieszkaniowym przy ul. Kościuszki. Budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej, mieszkania ogrzewane są gazem lub węglem. Jaka byłaby możliwość podłączenia budynku do sieci, czy jest możliwość podłączenia tylko kilku mieszkań, czy też wszyscy właściciele mieszkań (stanowimy jedną wspólnotę) muszą wyrazić zgodę na podłączenie. Ok 3 metrów od naszego budynku biegnie instalacja ciepłownicza do Domu Dziecka. Budynek jest dwu-klatkowy. Jakiej wielkości koszt stanowiłoby podłączenie zarówno jednego, czy dwóch mieszkań, a jaki dla całego budynku. Czy istnieją jakieś ulgi w tym zakresie, np. w ramach programów zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. … dlatego będę wdzięczna za prostą, lecz wyczerpującą odpowiedź."

W odpowiedzi na Pani pismo, informujemy, że istnieją techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Kościuszki 79-81 (z uwagi na brak dokładnej lokalizacji budynku wnioskujemy, że jest to właśnie ten adres), pojedynczych lokali mieszkaniowych nie przyłączamy.

Informujemy, że koszty związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym ponosi EPEC. Natomiast koszty związane z budową wewnętrznej instalacji w budynku będą obciążały Wspólnotę. Szacujemy, że średni koszt wykonania tej instalacji na jedno mieszkanie wyniósłby około 5 tyś. zł netto. Powyższy koszt nie uwzględnia budowy instalacji mieszkaniowej (grzejniki, rozprowadzenie instalacji w mieszkaniu).

Nadmieniamy, że w zakresie wykonania odbiorczych instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. istnieje możliwość odpłatnego wykonania tych prac przez EPEC. W przypadku zlecenia nam takiej usługi, koszty budowy jesteśmy gotowi rozłożyć Wspólnocie na okres do 4 lat.

Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa będzie zobowiązana również do wyodrębnienia i przygotowania we własnym zakresie i na swój koszt - wg wytycznych EPEC - pomieszczenia piwnicznego, w którym zlokalizowany zostanie węzeł cieplny (np. może to być pomieszczenie po byłej pralni).

Odnosząc się do Pani zapytania dotyczącego uzyskania pomocy finansowej informujemy, że obecnie jedyną możliwością pozyskania środków na realizację prac związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu zasilania obiektu w ciepło jest wystąpienie o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pożyczka ta może ulec umorzeniu do wysokości 10% wartości kapitału przy spełnieniu kilku kryteriów. Szczegółowe informację w tej sprawie można zasięgnąć u pracownika WFOŚiGW p. Anny Granackiej, tel. 89 522-02-12. Nadmieniamy, że to na Wspólnocie spoczywa obowiązek wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pożyczki.

W celu rozpoczęcia procedury związanej z przyłączeniem obiektu przy ul. Kościuszki 79-81 Zarządca Nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia wraz z podjętą przez Wspólnotę uchwałą o przyłączenie obiektu do m.s.c. Na jego podstawie zostaną przedstawione Wspólnocie warunki przyłączenia wraz ze stosownym projektem umowy przyłączeniowej określającym zobowiązania stron. Druk powyższego dokumentu można pobrać ze strony internetowej EPEC, zakładka - Dla klientów/Przyłącz się do nas.

W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny - 55 611 32 73, -211 lub osobisty - ul. Fabryczna 3, pokój 204, 205.

Pytanie o możliwość podłączenia do ciepłej wody miejskiej

„1.Czy jeżeli istnieje możliwość podłączenia "CO z miasta" do domu jednorodzinnego to jest to równoznaczne z możliwością podłączenia do ciepłej wody miejskiej? 2. Nie mam … pojęcia o co chodzi z taryfami i opłatami dla indywidualnego odbiorcy. Czy posiadając nieruchomość nowobudowaną przy ul. Tarnopolskiej (Bielany) gdzie występuje sieć ciepłownicza będzie można się do niej podłączyć i na jakich zasadach? Jakie będą opłaty takiego indywidualnego odbiorcy? Do której taryfy zostanie zakwalifikowany taki odbiorca?”

Tak, EPEC realizując przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej jest w stanie zapewnić jednocześnie dostawę ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej.

Informujemy, że w przypadku budynku jednorodzinnego, położonego przy ul. Tarnopolskiej istnieją techniczne możliwości jego podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W celu rozpoczęcia procedury związanej z przyłączeniem ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia. Na jego podstawie zostaną sporządzone warunki podłączenia i przedstawiony zostanie wnioskodawcy do podpisu projekt umowy przyłączeniowej, określający zobowiązania stron.

W przypadku przyłączenia Pana budynku do sieci ciepłowniczej, rozliczenia za ciepło prowadzone będą w oparciu o dwuczłonową Taryfę rozliczeniową „A”, tj. w której właścicielem przyłącza ciepłowniczego jest EPEC, a węzła cieplnego odbiorca ciepła. 

Wysokość opłat za ciepło, która będzie Panu naliczana uzależniona będzie w szczególności od wielkości zamówionej przez Pana mocy cieplnej i ilości zużytego przez budynek ciepła w danym okresie rozliczeniowym.

Poniżej przedstawiamy aktualny cennik wysokości opłat za ciepło dla Taryfy rozliczeniowej „A”.

Grupa
 Taryfowa

opłata stała
za moc  zamówioną

cena ciepła

opłata stała
za usługi przesyłowe

opłata zmienna
za usługi przesyłowe

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

A

6 760,33

8 315,21

30,86

37,96

3 597,46

4 424,88

15,42

18,97

Dla przykładu, w celu zobrazowania zasady obliczania wysokości opłat za zużyte ciepło, przy uwzględnieniu ww. stawek z cennika, poniżej przedstawiamy wyliczenie opłat przy zamówionej mocy cieplnej wynoszącej 1 kW (0,001 MW) i zużyciu ciepła 1 GJ.

 

Wyszczególnienie

Wyliczenie

Wysokość opłaty
[zł netto/mc]

1

Opłata stała za moc zamówioną

6 760,33 zł x 0,001 MW

6,76033

2

Opłata stała za usługi przesyłowe

3 597,46 zł x 0,001 MW

3,59746

3

Opłata zmienna za ciepło

30,86 zł x 1GJ

30,86

4

Opłata zmienna za usługi przesyłowe

15,42 zł x 1GJ

15,42

 

 

Razem

56,64

Sumaryczna wysokość miesięcznych opłat stałych dla 1 kW mocy zamówionej wynosi - 10,36 zł netto.

Sumaryczna wysokość opłat zmiennych przy zużyciu ciepła w wysokości 1GJ wynosi – 46,28 zł netto.

Informujemy, że na przykładzie budynków jednorodzinnych położonych przy ul. Pińskiej i Tarnopolskiej podłączonych do sieci ciepłowniczej (moc zamówiona odbiorców na poziomie 0,015 MW i średnioroczne zużycie energii cieplnej wynoszące 45 GJ w skali roku) szacujemy, że koszty opłat za ciepło dla Pana obiektu wynosiłyby ok. 3.947,00 zł netto. Opłata stała miesięczna za zamówiona moc wyniosłaby 155,37 zł, natomiast opłata zmienna roczna 2.082,60 zł netto.

W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny - 55 611 32 73, -11 lub osobisty – ul. Fabryczna 3, pokój 205.

Pytanie o podłączenie sieć ciepłowniczej na ulicach Narciarskiej i Fredry

„W jakiej przyszłości można się spodziewać podłączenia sieć ciepłowniczej na ulicach Narciarskiej i Fredry czy jest chociaż taki zamiar?”

Informujemy, że istnieją techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych, położonych w rejonie ulic Fredry i Narciarskiej.

W celu rozpoczęcia procedury związanej z przyłączeniem obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia. Na jego podstawie zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza techniczno-ekonomiczna i po stwierdzeniu opłacalności inwestycji, wnioskodawcy przedstawione zostaną warunki przyłączenia wraz z projektem umowy przyłączeniowej, określającym zobowiązania stron. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej można pobrać ze strony internetowej EPEC, zakładka - Dla klientów/Przyłącz się do nas.

W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny - 55 611 32 73, -11 lub osobisty – ul. Fabryczna 3, pokój 205.

Pytanie o wiek wymienianych sieci ciepłowniczych

„Z jakiego okresu pochodziły wymienione rury preizolowane i jaki miały stopień zużycia. Czy wymienione rury nie miały 30-stoletniego okresu trwałości a zostały wymienione przed upływem lat dziesięciu.”

Spółka dysponuje pełną dokumentacją, z której wynika jednoznacznie, że wymieniane sieci ciepłownicze były starego typu (głównie kanałowe) i pochodziły w większości z lat 70. i 80. XX w. Najpóźniej wykonane sieci pochodziły z 1991 r. i zostały zakwalifikowane do projektu ze względu na ich zły stan techniczny lub konieczność znacznego zmniejszenia średnicy. Należy podkreślić, że środki unijne na realizację projektu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” były przyznawane w drodze konkursu. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru beneficjentów działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” był efekt energetyczny (czyli ograniczenie strat ciepła na przesyle) planowany do uzyskania w wyniku realizacji zgłoszonego do konkursu projektu. W przypadku sieci ciepłowniczych najwyższe wartości efektu energetycznego można było uzyskać poprzez wymianę najstarszych sieci na rury preizolowane, optymalizację średnicy oraz zastępowanie sieci napowietrznych siecią ułożoną w gruncie. Za wymianę sieci 10.-15. letnich algorytm szacowania strat ciepła przyznawał niskie współczynniki pogorszenia izolacji rurociągu, które znacznie zmniejszały wynik obliczeń efektu energetycznego. EPEC wykazał wysoką wartość strat ciepła, które „zostaną uniknięte w wyniku realizacji projektu” (słownictwo związane z projektami unijnymi) i dofinansowanie otrzymał. Nie byłoby to możliwe przy uwzględnieniu w projekcie sieci dziesięcioletnich. Nie jest zatem prawdą, jakoby w ramach realizacji przez EPEC projektu, który uzyskał dofinansowanie UE, były wymieniane sieci dziesięcioletnie.

Pytanie o wpływ inwestycji na straty na przesyle

„Czy prawdą jest, że efektem 40-sto milionowej inwestycji jest wzrost strat na przesyle o 0,3 % miast planowanego ograniczenia strat o 3 %, czyli wynik ponad dziesięciokrotnie odwrotny od zamierzonego?”

Nie jest nam znane źródło niezgodnych z rzeczywistością wielkości procentowych podanych w pytaniu. Nieprawdą jest, że efektem inwestycji unijnej jest wzrost poziomu strat na przesyle. Należy podkreślić, że w ostatnich dwóch latach nastąpiło zmniejszenie strat ciepła na przesyle o około 45 tys. GJ. Oczywiście, w celu porównania ilości traconego ciepła można posługiwać się pojęciem straty względnej (t.zw. udział strat ciepła), która jest opisana wartością procentową. Jednakże podnoszenie procentowego wzrostu lub obniżenia strat ciepła daje fałszywy obraz sprawie. Porównując wielkość strat w poszczególnych okresach, należy ocenić wartość bezwzględną wyrażoną w jednostkach ciepła - GJ. Abstrahując od stopnia izolacyjności i rozległości systemu ciepłowniczego, dominującymi czynnikami, wpływającymi na wielkość strat ciepła w tym systemie są warunki pogodowe oraz długość sezonu grzewczego. W „zimniejszym” sezonie grzewczym wzrost zapotrzebowania na ciepło przez obiekty odbiorców jest proporcjonalnie większy niż wzrost strat z rurociągów ciepłowniczych, czyli im niższe temperatury zewnętrzne, tym większe straty ciepła wyrażone w jednostkach ciepła i mniejsze w wartości względnej obliczonej jako udział procentowy ilości strat do ciepła wprowadzonego do systemu. Zatem porównując dane za lata, w których występowały podobne warunki atmosferyczne i zarejestrowano podobny czas trwania sezonu grzewczego również odnotowujemy istotny spadek udziału strat ciepła:

                        temperatura                czas trwania              straty              udział strat

                         zewnętrzna                sezonu grzew. ciepła                 ciepła

                              [oC]                              [dni]                      [GJ]                     [%]

2008                      5,3                               239                      300                     15,9

2014                      5,1                               231                      247                     14,7

Pytanie o temperaturę pracy sieci ciepłowniczej i parametry sieci preizolowanych

„Czy prawdą jest, że miejska sieć ciepłownicza pracuje na maksymalnej temperaturze 1220C a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia została podana temperatura 1600C, co spowodowało zawężenie oferentów tylko do jednej firmy. Czy efektem takiego zabiegu nie jest przepłacanie wykonawcy kilku milionów złotych.”

Obecnie stosowana tabela regulacyjna miejskiej sieci ciepłowniczej to 122/61oC.

Natomiast wskazana w pytaniu temperatura odnosi się do trwałości sztywnej pianki izolacyjnej rury preizolowanej dla ciągłej temperatury pracy 1600C i nie ma ścisłego związku z temperaturą zasilania sieci ciepłowniczej w warunkach eksploatacji.

Nie jest prawdą, że jakikolwiek podany parametr w SIWZ mógł powodować zawężenie możliwości złożenia oferty tylko przez jedną firmę. Krajowi i europejscy producenci rur preizolowanych deklarują podobne albo wyższe parametry. Nie może być w związku z tym mowy o ograniczeniu postępowania przetargowego do jednej firmy, skoro wskazane wymagania spełniane są przez produkty wielu firm. Poza tym przedmiotem przetargu była realizacja robót budowlanych związanych z wymianą infrastruktury ciepłowniczej, a nie zakup tylko rur preizolowanych.

Nasze Przedsiębiorstwo, przygotowując każde postępowanie przetargowe, kieruje się zasadą pozyskania produktu najwyższej jakości i trwałości. W związku z tym, również w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, określone zostały wymagania gwarantujące możliwie najdłuższą bezawaryjną pracę, przy zachowaniu początkowych parametrów. W przypadku rur preizolowanych trwałość pianki izolacyjnej jest ściśle zależna od ciągłej temperatury pracy. Jest to parametr określany wg metody „Obliczeniowej ciągłej temperatury pracy (CCOT)” opisanej w załączniku C normy EN 253:2009 „Sieci ciepłownicze – system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu”.

Badanie CCOT polega na poddaniu próbki rury preizolowanej procesowi starzenia według wymagań ww. normy. W trakcie badania rurę stalową ogrzewa się do temperatury badawczej znacznie przekraczającej temperaturę pracy ciągłej pianki PUR, po czym wykonywane są badania próbki pod kątem wytrzymałości na ścinanie. Jest to o tyle istotne badanie, że naprężenia wzdłużne, powstające w wyniku zmian temperatury w rurze stalowej, są przenoszone przez piankę, a następnie rurą osłonową na grunt. W trakcie tego procesu powstają naprężenia styczne, a parametry pianki muszą umożliwić przekazanie ich na rurę osłonową. Pianka przegrzana lub utleniona na skutek dyfuzji gazu spieniającego do atmosfery osłabia zarówno jej parametry izolacyjne, jak i właściwości mechaniczne.

Wracając do badania żywotności pianki - nie jest możliwe jej sprawdzanie w warunkach laboratoryjnych przez kilkadziesiąt czy nawet kilka lat. Dlatego próbki pianki wygrzewane są przez krótszy okres (np. 100 dni), każda w różnej temperaturze i poddawane próbie wytrzymałościowej, a następnie wyniki są ekstrapolowane, czyli przekładane na dłuższy przedział czasowy (np. 30 lat). Każda interpretacja uzyskanych w warunkach laboratoryjnych wyników musi wykorzystać metodę ekstrapolacji. Ważne, że większość producentów sprzedających swoje systemy preizolowane w naszym kraju deklaruje ciągłą temperaturę pracy min. +160oC (co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach, którymi się posługują).

Należy w tym miejscu podkreślić, że trwałość sztywnej pianki izolacyjnej dla ciągłej temperatury pracy min. 160oC jest parametrem świadczącym o wysokiej jakości komponentów użytych do produkcji materiałów preizolowanych, a przez to całego systemu i nie ma ścisłego związku z temperaturą pracy sieci preizolowanej w warunkach eksploatacji.

Od kilku lat zdecydowana większość renomowanych producentów systemów preizolowanych posiada badania żywotności systemu poliuretanowego wykonanych zgodnie z normą PN-EN 253:2009 i wykazujących min. 30-letnią trwałość sztywnej pianki izolacyjnej dla ciągłej temperatury pracy min. 160oC. Jest to w tej chwili standard na rynku systemów preizolowanych. Poniżej przedstawiamy listę wybranych producentów systemów preizolowanych, oferujących produkty spełniające powyższy wymóg.

Nazwa producenta

Ciągła temperatura pracy

[oC]

Dokumenty

/potwierdzające parametr CCOT/

LOGSTOR

160

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7631/2009 str. 10 pkt. 2

ISOPLUS

160

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-8022/2010 str. 7 pkt. 2

ZPU MIĘDZYRZECZ

165

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-8610/2011 str. 8 pkt. 2

ZPU JOŃCA

165

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-8610/2011 str. 10 pkt. 2

PRIM LUBLIN

160

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT/2007-02-1635 str. 10 tab. 2

Powyższy wykaz można poszerzyć o innych producentów. Należy również dodać, że żaden producent rur preizolowanych nie wytwarza we własnym zakresie pianki poliuretanowej – jest ona kupowana od koncernów chemicznych tj. Bayer, BASF czy Shell, które specjalizują się w jej produkcji i stale udoskonalają swój produkt. Pianki są zatem dostępne na rynku i tylko od producenta rur zależy jakie parametry techniczne będzie spełniał jego wyrób.

Pytanie o premie dla przewodniczącego związku zawodowego

„Czy wysokie premie dla przewodniczącego związku zawodowego nie są ukrytą formą finansowania kampanii wyborczej jednej z kandydatek do Rady Miasta?”

Przewodniczący związku zawodowego nie otrzymywał w ostatnich latach żadnych dodatkowych gratyfikacji finansowych.

Korzystaj z ciepła kiedy chcesz z usługą „Letni Komfort”, czyli dostawa ciepła przez cały rok

Obecnie określenie „sezon grzewczy” stało się pojęciem umownym, ponieważ dostępność ciepła sieciowego dostarczanego do Odbiorców przez EPEC Sp. z o.o. jest nieprzerwana, t.zn. nie ma konieczności określania terminu rozpoczęcia czy zakończenia okresu grzewczego. Spowodowane jest to dokonującym się w branży ciepłowniczej postępem naukowym i dostępem do rozwiązań technicznych, umożliwiających kontrolę procesów dostawy i regulacji ciepła do mieszkań.
Dostawę ciepła można realizować w zależności od temperatury na zewnątrz, a czuwa nad tym układ automatycznej regulacji węzła, czyli zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i uruchamianie, bądź zatrzymywanie, dostawy ciepła.
Automatyka pogodowa, zamontowana w węzłach cieplnych sama reguluje dostawę ciepła, a temperatura zewnętrzna, przy której ma się załączać instalacja centralnego ogrzewania, określana jest przez Odbiorcę i to On decyduje, kiedy dostawa ma być realizowana. Wystarczy ustawić w regulatorze pogodowym wartość temperatury zewnętrznej po osiągnięciu, której dostawa ciepła zostanie uruchomiona.
Węzły EPEC wyposażone są w najnowszą generację regulatorów pogodowych umożliwiającą włączanie ogrzewania w dowolnym przedziale temperatur. Natomiast regulatory pogodowe starszej generacji umożliwiają włączanie ogrzewania w zakresie temperatur od 12oC do 16oC.
Dużym komfortem dla właściciela lub administratora budynku jest też brak konieczności ciągłego obserwowania warunków pogodowych i podejmowania decyzji o włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania. Warto również wspomnieć, że wobec dość często w ostatnim czasie występujących w okresie letnim niskich temperatur, zwłaszcza w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza i dużą wietrznością, zastosowanie możliwości korzystania z ciepła jest pożądane z kilku przyczyn:

  1. poczucie komfortu cieplnego, które jest szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i łatwiej ulegających infekcjom,
  2. nie ma konieczności wspomagania się dodatkowymi urządzeniami grzewczymi, które bywają zawodne, kosztowne i niebezpieczne,
  3. ochrona lokalu przed wilgocią, czyli zapobieganie rozwojowi grzybów i wielu czynników alergizujących, ale także ochrona budynku i ograniczanie niekorzystnych zjawisk, takich jak: pęknięcia i rysy, zawilgocenia, korozja.

Przedstawione powyżej zalety korzystania z ciepła przez cały rok, w tym utrzymywanie stałego komfortu cieplnego w mieszkaniach, jest niewspółmierne do potencjalnych opłat za zużyte ciepło. Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że korzystanie z ciepła w okresie letnim może zwiększyć rachunki maksymalnie o 2-3 % w skali roku. Ponadto i tak odbiorcy często ponoszą dodatkowe koszty, dogrzewając pomieszczenia poprzez używanie alternatywnych źródeł ciepła.

Uruchomienie usługi „Letni komfort”, czyli umożliwienie korzystania z ciepła przez cały rok, odbywa się poprzez złożenie wniosku aktywacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Wniosek ten można także przesłać drogą mailową. Usługa zostanie uruchomiona po pozytywnej ocenie możliwości jej uruchomienia w węźle cieplnym i popisaniu aneksu do Umowy Sprzedaży Ciepła.

Uruchomienie usługi „Letni komfort” jest bezpłatne.

Z usługi „Letni komfort” może skorzystać każdy Klient EPEC Sp. z.o.o., który zasilany jest z węzła cieplnego (bez względu na status własnościowy węzła), w którym istnieje taka możliwość techniczna.

Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej na temat korzystania z ciepła przez cały rok prosimy o kontakt:

Dział Rozwoju
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, tel 55 61 13 211, e-mail: epec@epec.elblag.pl


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016