ABC Twojego rachunku

Przedstawiamy Państwu wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zawartych w przykładowej fakturze za ciepło. Dodatkowo, z uwagi na liczne zapytania ze strony Klientów, podajemy podstawy prawne stosowania i wprowadzania cen ciepła.

Wprowadzanie cen za ciepło i stawek opłat za usługi przesyłowe w rozliczeniach z Klientami  następuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza  ceny i stawki opłat w taryfach: Taryfie dla ciepła EPEC i Taryfie dla ciepła Energa Kogeneracja Spółka z o.o. (wytwórcy ciepła).

Kontrolę i nadzór nad wysokością cen za ciepło oraz stawek opłat za usługi przesyłowe sprawuje zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami ) Urząd Regulacji Energetyki.

Rodzaje opłat wyszczególnionych w fakturze zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017r. poz. 1988) w umowie sprzedaży ciepła zawartej z Odbiorcą.

 

WYJAŚNIENIE DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAWARTYCH W FAKTURZE ZA CIEPŁO:

 

kolumna 1 - L.p.

 • liczba pozycji – jest to symbol, który oznacza liczbę pozycji zawartych na fakturze za ciepło.

kolumna 2 - Gt

 • symbol grupy taryfowej – jest to symbol „grupy odbiorców”, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
  Podział na grupy odbiorców: A, B, C, D został ustalony według rodzaju oraz własności sieci i urządzeń ciepłowniczych za pomocą, których dostarczane jest ciepło do obiektów odbiorcy. Szczegółowy podział odbiorców na grupy został opisany w części III Taryfy dla ciepła EPEC.

kolumna 3 - nazwa (opłaty)

 • opłata stała za zamówioną moc cieplną - jest to miesięczna opłata stała pobierana za utrzymanie w gotowości technicznej źródeł wytwarzania ciepła. Oblicza się ją jako iloczyn zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej  [MW] i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej za zamówioną moc cieplną wyrażonej w zł/MW.

Zgodnie z § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło opłata stała za zamówioną moc cieplną pobierana jest w 12 miesięcznych ratach, niezależnie od ilości ciepła pobranego przez odbiorcę.

 • opłata stała za usługi przesyłowe – jest to miesięczna opłata stała pobierana za utrzymanie w gotowości technicznej sieci i urządzeń ciepłowniczych za pomocą, których przesyłane jest ciepło do obiektu Odbiorcy. Oblicza się ją jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej [MW] i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej przesyłowej wyrażonej w zł/MW.

Zgodnie z § 33 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło opłata stała za usługi przesyłowe pobierana jest w 12 miesięcznych ratach, niezależnie od ilości ciepła pobranego przez odbiorcę.

 • opłata za ciepło – jest to opłata zmienna pobierana  za wytworzone i rzeczywiście dostarczone  ciepło do obiektu Odbiorcy. Wylicza się ją jako iloczyn wielkości zużycia ciepła w [GJ] ustalonego według wskazań przyrządu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/GJ.

Zgodnie z § 33 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło pobierana jest za każdy miesiąc, w  którym nastąpił pobór ciepła przez Odbiorcę.

 • opłata zmienna za usługi przesyłowe – jest to opłata zmienna przesyłowa pobierana za przesłanie sieciami cieplnymi ciepła do obiektu Odbiorcy.

Wylicza się ją jako iloczyn wielkości zużycia ciepła w [GJ] ustalonego według wskazań przyrządu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny jednostkowej stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ.

Zgodnie z § 33 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła przez Odbiorcę.

 • opłata za nośnik ciepła – jest to opłata pobierana za nośnik ciepła, który został dostarczony do napełnienia i uzupełnienia ubytków wody w instalacji odbiorczej w obiekcie Odbiorcy. Wylicza się ją jako iloczyn zużycia nośnika według wskazań wodomierza na uzupełnianiu zładu oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Zgodnie z § 33 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło opłata za nośnik ciepła pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika przez Odbiorcę.

kolumna 4 - J.M. (jednostka miary)

 • [GJ] - jednostka pomiaru ciepłomierza;
 • [MW] - jednostka wielkości mocy cieplnej.

kolumna 5 - Ilość

 • wielkość  mocy cieplnej [MW]– jest to moc zamówiona przez Odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła – występuje w pozycjach: opłata stała za zamówioną moc cieplną, opłata stała za usługę przesyłową
 • ilość ciepła [GJ] – jest to zużycie ciepła wg wskazań ciepłomierza - występuje w pozycji opłata za ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe.

          Zamówiona moc cieplna - jest to ustalona przez Odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła największa moc cieplna,
         jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych (dla miasta Elbląga -18oC), która zgodnie
        z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
        obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 2. utrzymania normatywnej  temperatury ciepłej  wody w punktach czerpalnych
 3. prawidłowej pracy.

kolumna 6 - cena (netto)

 • cena za ciepło (zł/GJ) - cena wyliczona wg wzoru podanego w  części IV pkt 4.1 Taryfy dla ciepła EPEC z uwzględnieniem ceny produkcji ciepła w Ciepłowni Dojazdowa EPEC oraz ceny ciepła kupowanego przez EPEC w źródle ciepła Energa Kogeneracja  zawartej w Taryfie dla ciepła ENERGA Kogeneracja
  Cena ciepła dla Odbiorcy została podana na naszej  stronie internetowej  w zakładce Dla Klientów w Cenniku opłat za ciepło w pozycji Taryfy i cenniki
 • cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) - wyliczona  wg wzoru podanego w  części IV pkt 4.1 Taryfy dla ciepła EPEC z uwzględnieniem ceny za zamówioną moc cieplną  w źródle  wytwarzania ciepła w Ciepłowni Dojazdowa EPEC oraz ceny za zamówioną moc cieplną w źródle ciepła ENERGA Kogeneracja zawartej w Taryfie dla ciepła ENERGA Kogeneracja.
  Cena za zamówioną moc cieplną dla Odbiorcy została podana na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Klientów w Cenniku opłat za ciepło w pozycji Taryfy i cenniki.
 • stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową (zł/GJ) – jest to stawka przyporządkowana do grupy taryfowej Odbiorcy podana w części IV pkt. 4.3 Taryfy dla ciepła EPEC  oraz na naszej stronie internetowej  w zakładce Dla Klientów w Cenniku opłat za ciepło w pozycji Taryfy i cenniki.
 • stawka opłaty stałej za usługę przesyłową (zł/MW) – jest to stawka przyporządkowana do grupy taryfowej Odbiorcy  podana w Taryfie dla ciepła EPEC część IV pkt. 4.3 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Klientów w Cenniku opłat za ciepło w pozycji Taryfy i cenniki.

  kolumna 7 - wartość netto

 • wartość netto – oblicza się ją jako iloczyn jednostek i stawki opłat netto.

        kolumna 8 - stawka VAT

 • stawka VAT – jest to 23% stawka VAT ustalona na podstawie Ustawy z dnia 11.03.2004  o podatku od towarów i usług wraz z późniejszymi zmianami.

        kolumna 9 - VAT

 • VAT - wartość podatku wyliczona od wartości netto.

        kolumna 10 - wartość  brutto

 • wartość brutto – suma wartości netto i podatku VAT.
Dołączone pliki:
DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016