Taryfy i cenniki

Podstawy formalno-prawne kształtowania cen ciepła

Taryfa
EPEC

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo, jak i inne przedsiębiorstwa ciepłownicze określane są w Taryfie dla ciepła, opracowywanej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi.

Każdorazowo Taryfa dla ciepła zanim zostanie opublikowana i wprowadzona do stosowania musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może zatem dowolnie kształtować cen ciepła, a w prowadzonym postępowaniu taryfowym musi udowodnić przed Prezesem URE zasadność proponowanych do stosowania cen.

Cennik
EPEC

Stosowane ceny i stawki opłat

Określone w Taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców, w zależności od:

  • źródła ciepła z którego zaopatrywany jest odbiorca,
  • miejsca dostarczania ciepła,
  • własności urządzeń ciepłowniczych.

Grupy
taryfowe

Odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej podzieleni zostali na cztery grupy taryfowe w zależności od miejsca dostarczania ciepła oraz własności urządzeń ciepłowniczych. Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych tworzą cztery grupy taryfowe w zależności od źródła ciepła (kotłowni).

Podstawowym stosowanym systemem rozliczeń jest tzw. taryfa dwuczłonowa obejmująca stawki opłat związane z wytwarzaniem ciepła jak i jego przesyłem i dystrybucją z podziałem na opłaty stałe (wynikające z mocy zamówionej w MW) i opłaty zmienne (wynikające z pobranej energii cieplnej w GJ).

Taryfa
Elektrociepłowni
Elbląg

Wobec zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej z dwóch źródeł: Elektrociepłowni Elbląg oraz Ciepłowni EPEC, w celu ustalenia opłat związanych z wytwarzaniem ciepła (opłaty stałej za zamówioną moc cieplną oraz opłaty zmiennej za ciepło) stosuje się tzw. ceny średnioważone zawierające bazowe ceny ciepła określone w Taryfie dla ciepła EPEC. oraz stawki określone w Taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Elbląg.

Ceny te ustalane na podstawie algorytmów określonych w części IV Taryfy dla ciepła EPEC odzwierciedlających udział poszczególnych źródeł w dostarczaniu ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej i stosowanych przez nich cen.

Z tego powodu zmiana cen jednego wytwórcy skutkuje zmianą cen sprzedaży dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. EPEC nie ma wpływu na wysokość cen zakupu ciepła z Elektrociepłowni Elbląg - są one zatwierdzane przez Prezesa URE.

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych obciążani są bezpośrednio według cen obowiązujących w Taryfie dla ciepła EPEC, a pobierane od nich opłaty obejmują stawkę opłaty stałej za zamówiona moc cieplna oraz opłaty zmienne za pobrane ciepło.

Opłaty
dodatkowe

Oprócz opłat związanych bezpośrednio z dostarczaniem ciepła EPEC pobiera także opłaty za dodatkowo zlecane przez Odbiorcę czynności związane z dostawą ciepła, np. za wyłączenie i włączenie węzła cieplnego w trakcie trwania sezonu grzewczego - zgodnie z decyzją Prezesa EPEC.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016